Taiwan/HsinChu Chapter

President:
Lung Chu
GUC China President
lung_chu@hotmail.com

Vice President:
Ron Hsu
Director, Qualcomm
ronhsu101@gmail.com